*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์***
   
 
 

 

 
 

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (VISION)

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกได้
อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ(MISSION)

  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสถานศึกษาขันพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียนและสังคมโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  3. พัฒนาระบบการบริหารและระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์(GOAL)

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 
 
 
 
     

webmaster: kusawd@gmail.com
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
163 ม.1 ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000