*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์***
   
 
 
 

 

 
 
ภาพกิจกรรม กิจกรรม
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่าง
จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้นักเรียน จำนวน
5 หลักสูตร ได้แก่ ขนมไทยเบื้องต้น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุุ่น ภาษาอังกฤษ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานยนต์ การเขียนโปรแกรมควบคุม หุ่นยนต์ขนาดเล็ก

กิจกรรมวันปีใหม่

กิจการนักเรียนจัดกิจกรรมปีใหม่ให้นักเรียนทุกคน
ได้ร่วมสนุก มีการจับของขวัญ

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมกีฬาภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรร
มการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย 25 - 26 ธันวาคม 2561

การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คณะกรรมการจากสหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูล นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียน
คูซอดประชาสรรค์ วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม
เพชรชัยพฤกษ์ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

กิจกรรมมุฑิตาจิต คุณครูยุพาวดี ขาววิเศษ

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
ร่วมจัดกิจกรรมมุฑิตาจิต อยู่ก็รักจากก็love
ณ โรงแรมแลโขง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
ณ วัดบ้านคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เยาวชน
ด้านการอนุักษ์ทรัพยากรทางทะเล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้แก่
เยาวชน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานลูกเสือ ร่วมกับโรงเรียน
ในเขตพื้นที่บริการจัดกิจกรรม ทบทวนคำปฏิญาณ
และสวนสนาม

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

งานต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด ฝ่ายกิจการ นักเรียน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมไหว้ครู

สภานักเรียนนำนักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ จัดกิจกรรมไหว้ครู

 
 
 
 
     

webmaster: kusawd@gmail.com
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
163 ม.1 ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000