*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์***
   
 
 
 

 

 
 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 โดยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ได้รับความร่วมมือจากสภาตำบลและชุมชนร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ณ ที่ดินป่าดอนบ้าน มีเนื้อที่ 49 ไร่ ต่อมาที่ดินถูกแบ่งให้เป็นที่ทำการสำนักงานเกษตรตำบล จำนวน 8 ไร่ จึงเหลือที่ดินโรงเรียน 41 ไร่ สภาตำบลคูซอดได้อนุมัติเงิน จำนวน 75,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารชั่วคราว ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ขณะที่การก่อสร้างอาคารเรียนเรียนยังไม่เรียบร้อยได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านคูซอด ในปีแรกมีนักเรียนชั้น ม.ศ. 1 จำนวน 50 คน และจัดเป็น 2 ห้องเรียน โดยจังหวัดศรีสะเกษได้แต่งตั้ง นายสวัสดิ์ บุญเหลือ มาทำหน้าที่ครูใหญ่ และมีครูอาจารย์ช่วยทำการสอน จำนวน 3 คน
ปี พ.ศ.2520 –- 2523 นายสมรรถชัย นาคะผิว ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ อาคารชั่วคราว ที่โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ในปัจจุบัน และกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค. ครึ่งหลัง บ้านพักครู เรือนเพาะชำ และห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียน อย่างละ 1 หลัง

ปี พ.ศ.2523 – 2525 นายยงยุทธ โชคพระสมบัติ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เนื่องจากนายสมรรถชัย นาคะผิว ลาไปศึกษาต่อ ในปีนี้ พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 216 ค ให้เต็ม 16 ห้องเรียน

ปี พ.ศ.2525 – 2527 นายสมรรถชัย นาคะผิว กลับจากศึกษาต่อและดำรงตำแหน่งเดิม ในปี 2527 โรงเรียนได้รื้อถอนอาคารเรียนชั่วคราว และได้รับอุปกรณ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล อุตสาหกรรมศิลป์ เกษตรกรรม และได้รับงบประมาณติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง

วันที่ 15 ธันวาคม 2527 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสากล ชัยชาญ อาจารย์ 2 โรงเรียน ศรีสะเกษวิทยาลัย มาดำรงตำแหน่งรักษาการอาจารย์ใหญ่ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2530 นอกจากนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ “โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” (ค.อบต.สศ.) โดยยกเว้นการเก็บบำรุงการศึกษา และได้รับงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือแบบเรียนให้นักเรียนยืมเรียน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2531 นายประภาส ไชยสาร ได้รับคำสั่งให้เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนคูซดประชาสรรค์ แทน นายสากล ชัยชาญ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

วันที่ 18 ตุลาคม 2533กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นางสาวสุนทรี ทองสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และในเดือนพฤศจิกายน 2533 โรงเรียนได้รับอาสาสมัครชาวอเมริกัน คือ Miss April Cambell มาช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2534 ได้ปรับพื้นที่และขุดสระเก็บน้ำขนาด 40 x 80 x 4 เมตร นอกจากนี้บุคลากรและโรงเรียนได้รับเกียรติภูมิ ดังนี้

 1. เด็กชายทรายเลด ชุ่มจิตร ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. นายสุรวิทย์ ศรีภิรมย์ ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ
 3. นางสาวสุนทรี ทองสุทธิ์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา แห่งประเทศไทย
 4. ปีการศึกษา 2535 นางสุมิตตา เกษร ได้รับคัดเลือกเป็นนักสุขศึกษาดีเด่นของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา แห่งประเทศไทย
 5. ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากจังหวัดศรีสะเกษ เป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมขนาดกลางเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
 6. ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสาขาขึ้นที่ตำบลน้ำคำ และโรงเรียนได้แต่งตั้งนายพงษ์ชัย แสวงผลเป็นผู้ดูแลสาขา

ปี พ.ศ.2537 – 2540นายประพันธ์ ศรีคำภา ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คูซอดประชาสรรค์ ในระหว่างนี้ ได้รับงบประมาณต่าง ๆ ดังนี้

 • ปี พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักการ จำนวน 1 หลัง เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง เครื่องคิดเลขไฟฟ้า 20 เครื่อง สระน้ำขนาด 30 x 40 x 3 เมตร
 • ปี พ.ศ. 2539 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล จำนวน 1 หลัง 16 ห้องเรียน
  1. งบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 99 เมตร
  2. ห้องปฎิบัติการภาษา 1 ห้อง
  3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง จำนวน 12 เครื่อง

ปี พ.ศ. 2540 – 2541 นายโกสิน พลศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนศึกษาได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

เดือนมกราคม – มีนาคม 2542 นายสมบูรณ์ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ มารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ เป็นการชั่วคราว

วันที่ 9 มีนาคม 2543 นางเบญญา พวงคำ ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คูซอดประชาสรรค์ และเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2543

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2544 ถึง 30 กันยายน 2551 นายธนพล เจริญบุรีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากกรมสามัญศึกษา ให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ การบริหารงาน ได้จัดการบริหารงานออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 2 ฝ่ายการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารทั่วไป คือ นางนันทจิต ทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษา คือ นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา

ตุลาคม พ.ศ. 2551 นายอุทัย สาคำภีร์ ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

ตุลาคม พ.ศ. 2554 นายดาวหยาด ขันเพชร ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

ตุลาคม พ.ศ. 2556 นายนริศ อัมภรัตน์ ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายสมยศ หลักบุญ ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายนาวิน สีหาบุตร ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

 
 
 
 
     

webmaster: kusawd@gmail.com
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
163 ม.1 ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000