*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์***
   
 
 
 

 

 
 

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (VISION)

ภายในปี 2567 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ ) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ(MISSION)

  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสถานศึกษาขันพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียนและสังคมโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  3. พัฒนาระบบการบริหารและระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์(GOAL)

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 
 
 
 
     

webmaster: kusawd@gmail.com
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
163 ม.1 ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000